Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Powierzchnia zabudowy

Jak prawidłowo obliczyć powierzchnię zabudowy?

Najczęściej spotykamy się z tym zagadnieniem w przypadku pomiaru powykonawczego (inwentaryzacji powykonawczej) budynku. Chciałbym jednak zaznaczyć, że powierzchnię zabudowy należy obliczać również w przypadku pomiaru aktualizacyjnego budynków istniejących (tzn. ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków). Wynika to z faktu, że powierzchnia zabudowy jest jednym z atrybutów budynku (kod: PEW). W przypadku stwierdzenia zmiany należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych.

Zgodnie z §63.1 i 2 rozporządzenia w sprawie EGiB, powierzchnia zabudowy to pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku czyli prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach.

Dodatkowo w instrukcji K-1 (98), załącznik nr 1, część B, uwagi do budynków, pkt 5 czytamy że: budynek kreśli się w zasadzie zgodnie z położeniem jego przyziemia, jednakże gdy nawisy części nadziemnej wystają poza przyziemie więcej niż 2.0 w skali mapy, kreśli się ich zasięg używając obiektu [Zasięg nawisu budynku, budowli - O - 314 - BZN].

Można zatem powiedzieć, że powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.

Do powierzchni zabudowy nie wlicza się elementów podziemnych oraz obiektów stanowiących treść fakultatywną mapy zasadniczej, np. schodów, tarasów, ramp, świetlików, wiat itp.

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

2. Instrukcja techniczna K-1 (98) - "Mapa zasadnicza"

3. Polska Norma PN–ISO 9836 - “Właściwości użytkowe w budownictwie”. Norma dotyczy określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

 

Content View Hits : 272608